پروفایل علیرضا حیدری

علیرضا حیدری دیسکس
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زنجان
0تومان درآمد کسب کرده
سیفون و تعویض آبمشاورهنگهداری دوره ای

سابقه نگهداری و تکثیر عنواع دیسکس

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید